The Gang at Sam's

Havin' a party at Sam's Beach Bar, Hudson, FL.